Türkiye iletişimde 4G hazırlanıyor

Türkiye iletişimde 4G hazırlanıyor

Erics­son, Tür­ki­ye­’de­ki 3G bağ­lan­tı­lı akıl­lı te­le­fon kul­la­nı­cı­la­rı­nın kul­la­nım alış­kan­lık­la­rı, eği­lim­le­ri ve 4G’­den bek­len­ti­le­ri­ne iliş­kin çar­pı­cı so­nuç­lar içe­ren “2014 Erics­son Con­su­mer­Lab 3G Kul­la­nı­cı Eği­lim­le­ri ve Bek­len­ti­le­ri Araş­tır­ma­sı­”
Bu­na gö­re akıl­lı te­le­fon üze­rin­den sos­yal ağ kul­la­nı­mı, an­lık me­saj­laş­ma, mo­bil oyun ve uy­gu­la­ma in­dir­me gi­bi ser­vis­le­rin kul­la­nım sık­lı­ğın­da Tür­ki­ye; İn­gil­te­re, Ame­ri­ka ve Al­man­ya gi­bi ül­ke­ler­den da­ha ile­ri­de.

Ra­por­da öne çı­kan ba­zı ve­ri­ler ise şöy­le:

*Kul­la­nı­cı­la­rın yüz­de 58’i 2015’te 4G’­yi Tür­ki­ye­’de gö­re­ce­ği­ne ina­nı­yor.

*Kul­la­nı­cı­la­rın yüz­de 40’ı ci­haz alır­ken en son çı­kan mo­del­le­ri ter­cih edi­yor.

*Tür­ki­ye­’de­ki akıl­lı te­le­fon kul­la­nı­cı­la­rı­nın yüz­de 91’i haf­ta­da en az bir kez sos­yal ağ­la­ra bağ­la­nır­ken, Ame­ri­ka­’da bu oran yüz­de 81, İn­gil­te­re­’de yüz­de 77 ve Al­man­ya­’da ise yüz­de 70.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık